KALİTA

KVKK

KALİTA ARAŞTIRMA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA

Pazarlama ve marka algısı, iç görü, kullanım, tutum ve davranış, memnuniyet, beklenti, reklam gibi alanlarda araştırma ve danışma faaliyetleri yürüten Kalita Araştırma Reklam Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (KALİTA ARAŞTIRMA), kendisine emanet edilen kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve  ilgili tüm mevzuat hükümleri ile sektörel standartlar ve ESOMAR ilkelerine uygun hareket etmeye  azami seviyede önem vermektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KALİTA ARAŞTIRMA, tamamen hukuka uygun, açık, belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda, araştırma katılımcıları, müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri ve ilgili diğer kişi ve kurumlar tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak (örneğin araştırmalarımızdan birine katıldığınızda veya müşterimiz olarak bizden hizmet talep ederken yahut sizden tedarik hizmeti almamız için bilgi sağladığınızda)  kendisine iletilen, araştırma faaliyetleri kapsamında üretilen, ortaya çıkan yahut daha önce kamunun bilgisine sunulmuş olan kişisel verileri kullanır.Bu veriler form ve benzeri basılı evrak gibi otomatik olmayan vasıtalar ile elde edilebileceği gibi, e-posta, çevrim içi platformlar gibi otomatik vasıtalar ile de sizlerden temin edilebilir. Kişisel verileriniz aramızdaki sözleşmenin kurulabilmesi ve/veya ifa edilebilmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması yahut KALİTA ARAŞTIRMA’nın meşru menfaatleri için zorunlu ise ayrıca açık rızanız olmadan da elde edilebilir, saklanabilir, kullanılabilir ve sadece yasa gereği yetkilendirilmiş resmi kurumlar ile paylaşılabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinize planlama, araştırma, analiz ve istatistik faaliyetlerini yürütmek, müşterilerimize bu kapsamda en doğru hizmeti sunabilmek ve ilgili kişilerle iletişim sağlamak; güvenlik, ticaret ve iş ilişkilerinin takibi, ödeme, şikayet yönetimi, hizmet kalitesinin temini, raporlama, kaynak yönetimi gibi meşru ticaret ve iş amaçlarıyla ihtiyaç duyulmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen amaçlarla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olacak şekilde ve yine her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde rızanızı alarak aşağıdaki kişi grupları ile paylaşabiliriz:

KALİTA ARAŞTIRMA’nın müşterileri

KALİTA ARAŞTIRMA adına araştırma faaliyetlerini yürüten iş ortakları

KALİTA ARAŞTIRMA’nın ticari faaliyetleri kapsamında dış kaynak hizmet alımı yaptığı tedarikçileri, danışmanları vb.

KALİTA ARAŞTIRMA’nın üye olduğu mesleki kuruluşlar

Yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar

Önceden rızanızın alındığı diğer üçüncü kişiler

Kişisel verilerinizi, açık rızanız olmaksızın, doğrudan pazarlama ve reklam amaçlarıyla kullanılmaları için üçüncü kişiler ile paylaşmayız.

Bize size ait olmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerini emanet ederken de, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi, gerekli hallerde açık rızalarının alınması ve ilgili mevzuata uygun davranılması hususlarında yeterli özen ve hassasiyeti göstermenizi beklediğimizi hatırlatmak isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Bu kapsamda;

kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini bilebilir,

eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz. Bize sağladığınız kişisel verilerin doğru ve güncel olması hususunda size güvendiğimizi, bize kişisel verilerini emanet eden kişilerden doğruluk ve güncelliği sağlamak üzere aynı özen ve hassasiyeti beklediğimizi hatırlatmak isteriz.

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız yasayla korunmaktadır.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak ve daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz info@kalita.net e-posta adresi üzerinden  bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Taleplerinizin incelenmesi için başvurunuzu yazılı olarak yapmanız ve uygun kimlik kontrollerinin yapılması için isteyebileceğimiz belge ve bilgileri temin etmeniz gerekmektedir.